หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.3/309 การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 26 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.5/ว 2793 การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.5/ ว 2795 1-โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจบานรากของ อปท. ครั้งที่ 1  [ 27 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.5/ ว 2795 2-โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจบานรากของ อปท. ครั้งที่ 1  [ 26 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 2794 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดิริด้านสาธารณสุข  [ 26 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.5/ว 2800 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 26 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 2747,2748 1-มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563  [ 25 พ.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 2747,2748 2-มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563  [ 25 พ.ค. 2563 ]   
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 763