หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
 


แกะสลักไม้  
  
 


ต้นไม้ทรงปลูก  

ธรรมชาติตำบลห้วยใหญ่  
  
 
 
อบต.ซับสมบูรณ์ แผนที่ลานกีฬาตำบลซับสมบูรณ์ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
ทต.พุเตย ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเน้ียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางั่ว โครงการวันแม่ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนางั่ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางั่ว ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3โครงการออกแบบถนนสาย พช.2015 แขวงทางหลว [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ครั้งที่1/2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พุขาม กิจกรรม​วันรักต้นไม้​ประจำปีของชาติ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.นางั่ว เทศบาลตำบลนางั่ว ร่วมกับ วัดโพธิ์สว่างตำบลนางั่ว ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.นางั่ว โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลนางั่วเกมส์ ประจำปี พ.ศ. [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางั่ว โครงการฝึกอบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา เทศบาลตำบลนางั่ว ป [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.เฉลียงทอง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 มี.ค. 2557
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
 
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3172  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.4/ว6086  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว93  [ 15 ต.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว6173  [ 15 ต.ค. 2563 ]
 
ปัญหาภัยแล้ง (1 มิ.ย. 2563)    อ่าน 94  ตอบ 3  
สอบถาม (17 พ.ค. 2563)    อ่าน 174  ตอบ 4  
test (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 130  ตอบ 0  
 
พช0023.1/ว731 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติกตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 5363 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 5362  ผลการคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 735 การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ญาติสายตรง  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 5350 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัมนาครูเเละเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
พช0023.1/ว730 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว4920 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลสำหรับพนักงานเทศบาล 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช0023.1/ว732 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรประจำรุ่นที่5/63  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 5337 สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว5338 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว5338 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 5344 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัด อปท. จ.เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 5346 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ฉบับที่3 พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 733 ขอให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพ ื้นที่อับอากาศ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว5322 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 5321 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 5329 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 722  ขอความร่วมมือในการสรรหาและสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
พช 0023.4/ว 727 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว5285 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-720-977
 
  ความพึงพอใจในการรับบริการ
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  น้อย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-720-977 โทรสาร : 056-720-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,951,733 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10