หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ห้วยใหญ่ ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ผู้บริหาร อบต.ห้วยใหญ่ ไฟล์แนบ
    - หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยใหญ่ ไฟล์แนบ
    - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
    - หน้าที่และอำนาจของอบต.ห้วยใหญ่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ห้วยใหญ่
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ห้วยใหญ่ ไฟล์แนบ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2522 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญตัิ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ไฟล์แนบ
    - ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ไฟล์แนบ
    - ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไฟล์แนบ
    - ระเบียบการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไฟล์แนบ
    - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ไฟล์แนบ
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
    - พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
    - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินภาษีป้าย
    - ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
    - ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตราการป้องกันโรคโควิค-19
    - ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565
    - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6