หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใหญ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    - วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (หน้าที่ 24-25) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลการติดต่อ อบต.ห้วยใหญ่
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบต)
    - พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    - พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์Websiteองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
    - ข่าวประชาสัมพันธ์Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ Pageเพจองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - สนทนาในตำบล / Web Board
    - สนทนา ประเด็น ปัญหาภัยแล้ง
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - https://www.huaiyai.go.th
    - Facebok อบต.ห้วยใหญ่
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-720-977
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-720-977 โทรสาร : 056-720-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 4,602,434 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10