หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
 นายประสิทธิ์ น้อยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
 


นายปรีชา พรมเมิอง
รองประธานสภา


นายประเทศ ตรีสุวรรณ
เลขานุการสภา
 
 


นายอนุสิทธิ์ ปิ่นนาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายหาญ วิเชียรชุม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางสาวปิยวรรณ หรนนุ้ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสาวอำพร โนรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางสาวธัญชนก ขันทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ ทองแบบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางพัก พรมมาก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางสไบทิพย์ คำนัด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นางสาวจำเนียร สุขเกต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5