หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายสมชาย สอนใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
1
2
3
 
 นายฤทธิรงค์ โสรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักงานปลัด
 


นายสุภชัย เมืองโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเพชรรัตน์ ลอยทอง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวสุพัฒน์ จำเริญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


สิบเอกทรง ศรีบัวรินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอมรา มาอยู่วัง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนันทวดี ศรีศักดิ์ดา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมคิด เมืองแก้ว
นักการภารโรง